Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 3. Թալին-Լանջիկ, Լանջիկ-Գյումրի

Տրանշ 3 (Թալին-Լանջիկ 18,7կմ, Լանջիկ-Գյումրի 27,5կմ) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 46,2կմ

 

Երրորդ տրանշի վարկային համաձայնագրերը ստորագրվել են երկու վարկատու ֆինանսական հաստատությունների՝ Ասիական զարգացման բանկի (11.03.2014թ.) և Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ (18.11.2013թ.):


Նախագծային աշխատանքներ իրականացնող խորհրդատու կազմակերպությունն է ֆրանսիական Էջիս Բիսիոմ Ինտերնեշնլ ընկերությունը:

 

Կապալառու կազմակերպությունն է չինական «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» ՍՊԸ ընկերությունը:

 

Շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունն է Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում իտալական համատեղ ձեռնարկությունը:

 

Երրորդ տրանշի շինարարության պայմանագրային գինն է՝ Թալին-Լանջիկ հատվածի համար 100 մլն ԱՄՆ դոլար (վարկ), ներառյալ հարկերը, Լանջիկ-Գյումրի հատվածի համար 60 մլն Եվրո (վարկ) և 12 մլն Եվրո (գրանտ), ներառյալ հարկերը:

 

Վարկատուներ՝ Ասիական զարգացման բանկ (100 մլն ԱՄՆ դոլար) և Եվրոպական Ներդրումային Բանկ (60 մլն Եվրո և 12 մլն Եվրո /գրանտ/):

 

 

Երրորդ տրանշով իրականացվող աշխատանքների նկարագիրը.

 

 

 1. Թալին-Լանջիկ18,7 կմ հատվածի վերակառուցումը, տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև միջանցքի հարավային հատվածի նախագծումն ու Տրանշ 4-ի նախապատրաստումը ֆինանսավորվում են ԱԶԲ վրակային միջոցներով: Նախատեսվում է՝
 • Թալին-Լանջիկ 18,7 կմ հատվածի վերակառուցման աշխատանքներ;
 • Թալին-Լանջիկ  հատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն;
 • Հյուսիս-հարավ միջանցքի հարավային՝  Արտաշատից Քաջարան մոտ 304 կմ հատվածի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության և նախնախան նախագծի պատրաստում;
 • Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի հետագա մասնաբաժնի նախապատրաստում, այդ թվում` մոտ 60կմ հատվածի վերջնական նախագծի պատրաստում;
 • Երկարաժամկետ ճանապարհային ենթաոլորտային ծրագրի, ճանապարհային ակտիվների  կառավարման և ընթացիկ պահպանության վարչական համակարգի մշակում և իրականացում:

 

 1. Լանջիկ-Գյումրի27,5կմ հատվածի վերակառուցումը և տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև Գյումրիի շրջանցիկի և Գյումրի-Բավրա մոտ 70կմ հատվածների նախագծումը ֆինանսավորվում են ԵՆԲ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով: Նախատեսվում է՝
 • Լանջիկ-Գյումրի 27,5կմ երկշարքանի հատվածի վերակառուցում՝ ընդլայնելով այն մինչև քառաշարք;
 • Լանջիկ-Գյումրի հատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն;
 • Հյուսիսային Գյումրի-Բավրա շուրջ 70կմ հատվածի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական և մանրամասն նախագծում;
 • 5-րդ Տրանշի հայտի և մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում:

 

 

Թալին - Գյումրի

Ընդհանուր երկարություն

46,17 կմ, որից`
Մոտ 3,5կմ հատվածի համար նախատեսված է նոր ծրագիծ, իսկ մոտ 42,6կմ հատվածում իրականացվելու են գոյություն ունեցող երկշարք ճանապարհի լայնացեում՝ դարձնելով  քառաշարք ճանապարհ:

Ծածկի լայնություն

26,7 մ

Հիմնական աշխատանքներ

- Ներկայումս հիմնականում նախատեսված է երկշարք ճանապարհի վերակառուցում քառաշարք ճանապարհի, բացառությամբ 3,5կմհատվածի, որը լինելու է ամբողջովին նոր կառուցվող ճանապարհ;
- Ընդհանուր առումով 9 տրանսպորտային հանգույցի կառուցում; 
- Կառույցների իրականացում, այդ թվում՝ 13 գյուղատեխնիկայի անցում, 3 անասնանցում, 93 հեղեղատար, գետանցկամուրջներ և ջրթող կառուցվածքներ:

Ծածկ

Ծածկի կառուցվածքը հետևյալն է՝ 35 սմ միջին խոշորության ավազ, 18 սմ կոպճային խառնուրդ C-7, 18 սմ խճային հիմք C-6 և 26 սմ բետոնյա ծածկ:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված